Om skolen / Undervisningsplaner

Undervisningsplaner

Aalborg Friskole er inddelt i fire skolegrupper - rød - gul -  grøn og blå, hvori der er samarbejde på tværs af klasser, køn og kompetencer omkring enkelt-,  tværfaglige og sociale skoleemner.

Når vi tilrettelægger emne- og projektuger for året, gør vi det på skuldrene af en skolehistorisk pædagogisk tradition - og fordi vi mener det (stadig) giver mening.

Derigennem rustes eleverne med evnen til at koble skolens fag i tværfaglige sammenhænge.

Som fri grundskole skal Aalborg Friskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jf. bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. (Læs mere hér)Skolelederens bil som børnenes lærred.Klassernes rammeplaner repræsenterer Aalborg Friskoles undervisningsplaner, og angiver udviklingen hen i mod slut- og delmål hvor vi følger Fælles Mål.

Vi vægter tværfaglighed og flydende overgange mellem fag, hvor dette føles naturligt og fremmende for elevernes erkendelser af fagenes indbyrdes relationer.

Dette er med afsæt i skolens værdier, hvori vi ønsker at:

• bevare og styrke barnets nysgerrighed, selvværd og videbegærlighed

• bevare og udvikle evnen til fordybelse

• barnet udvikler sit kendskab til verden og den kritiske sans i forhold hertil

• bevare og udvikle åbenhed og ansvarlighed i forhold til omgivelserne

Skolen har en tværfaglig emneuge på tværs af klasserne én gang pr. semester. Desuden mødes børn og forældre i grupperne til show´n´tell tillige én gang pr. semester, hvor børnene fortæller om deres skolefag og -emner. 

Fagområdet natur-teknik har vi givet selvstændige timer i gul (mellemtrinnet), og andre fag såsom sløjd, håndarbejde og billedkunst er samlet under overskriften "Håndens Fag" som børnene har fra 0. - 7. klasse.

Der er rotationsfag med musik - håndens fag - madkundskab i 6. og 7. kl. samt liniefag i 8. - 9. kl.

Aalborg Friskoles værdigrundlag opfyldes ved, at den enkelte lærer inden for rammerne af "Forenklede Fælles mål" sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever skolens værdier i hverdagen.

 

- Nicolai Lange

De store gi´r den gas på den årlige Lilleskolefestival.

Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33